Giften

Periodieke Giften.

Vanaf 2014 is het door de Belastingdienst mogelijk gemaakt om, zonder tussenkomst van een notaris, een gift te doen aan goede doelen die als ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling ) zijn aangemerkt. Deze mag u vervolgens in zijn geheel van de belasting aftrekken. Hiervoor geldt geen minimum gift meer, noch is hier een drempel op van toepassing.  Uw normale jaarlijkse bijdrage aan onze geloofsgemeenschap werd ook al als gift beschouwd, echter hierop was de reguliere drempel van 1% van het belastbaar inkomen op van toepassing. Onze geloofsgemeenschap heeft ook de ANBI status verkregen. Daarom benaderen wij u om te vragen of u bereid bent ons, zonder dat het u extra geld kost, te steunen met een verhoogde bijdrage, in vergelijking met wat u tot op heden overmaakt.  Deze “periodieke gift” vervangt dan uw normale jaarlijkse bijdrage. Hoe dat cijfermatig werkt leest u hieronder. De wetgever/belastingdienst stelt echter wel een aantal voorwaarden aan deze manier van schenken (periodieke giften).

De belangrijkste voorwaarden zijn:

• U moet de gift schriftelijk laten vastleggen in een overeenkomst met de ontvanger; AiB
• U moet minstens één keer per jaar een bedrag overmaken en dat voor een periode van          minimaal 5 jaar;
• De jaarbedragen moeten per jaar ongeveer hetzelfde zijn (stijgen mag natuurlijk altijd);

Omdat de giften natuurlijk stoppen bij uw onverhoopt overlijden, vragen wij ook gegevens van een eventuele partner. Er geldt voor deze vorm van schenken dus geen drempel meer voor het aftrekken van uw jaarlijkse belastingen.  Mochten er bij u nog vragen zijn over dit onderwerp, dan kunt u op de site van de Belastingdienst onder het hoofd “Brochures en publicaties”, vervolgens “Erven en schenken” de brochure “Belasting en Schenken” raadplegen. Maar u kunt hierover uiteraard ook met ons contact opnemen, bij voorkeur per email naar a.i.b.bijdragen@gmail.com of anders telefonisch op mobiel nummer 06 – 2081 0736.

Rekenvoorbeeld

Hierna een rekenvoorbeeld om aan te geven hoe het werkt. Stel u betaalt ons nu op jaarbasis € 120,00 en u besluit gebruik te maken van de mogelijkheid ons meer te schenken via een periodieke gift. Indien we uit gaan  van een belastingdruk van 42 % en u besluit om ons op jaarbasis totaal € 200,00 te schenken, dan kost het u niets extra want het hele bedrag van € 200,00 mag als gift van de belasting worden afgetrokken. Afgerond krijgt u dus een belastingvermindering van ongeveer € 80,00, net zoveel als u ons extra geschonken heeft. Als u een belastingdruk heeft van 52% dan kunt u zelfs uw bijdrage verdubbelen zonder dat het u extra geld kost.

Calculator
Hier kunt u het belastingvoordeel uitrekenen voor uw eigen situatie *

*Deze berekening is indicatief. Ga voor de exacte berekening van je belastingvoordeel naar  de belastingdienst.
Om een en ander administratief te regelen, is het noodzakelijk een formulier in te vullen waarvoor u hieronder een link aantreft. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen. Download hier het formulier “Gegevens nodig voor invullen schenkingsovereenkomst “Het ingevulde formulier kunt u opsturen aan Antonius in Beweging, antwoordnummer 10082, 5680VB Best. Ook kunt u het formulier afgeven bij ons ontmoetingscentrum “Het Kompas” of na afloop van de zondagsdiensten in Kadans. Wij vullen dan het officiële formulier in en nemen daarna contact met u op om de formulieren te laten tekenen.