ANBI status

ANBI status

Algemeen
Op 27 april 2012 is de Stichting Geloofsgemeenschap H. Antonius (verder in deze publicatie genoemd : Stichting) opgericht. De akte van oprichting is verleden via notaris mr. A.W.C. van Susante te Best. De stichting is gevestigd te Best.De stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 55239838.

ANBI
De stichting is door de belastingdienst onder nummer 83652 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond van nieuwe wetgeving moet een instelling die de ANBI-status is toegekend per 1 januari 2014 via een internetsite diverse gegevens openbaar maken. Met deze publicatie voldoet de Stichting aan deze wettelijke plicht.

Naam / werknaam van de stichting
De officiële naam is Stichting Geloofsgemeenschap H. Antonius. De werknaam is Antonius In Beweging (afgekort AIB). Het ontstaan van de stichting …..lees verder

Het RSIN of fiscale nummer
Het fiscale nummer is 8516.21.533

De contactgegevens
Het kantoor is gevestigd in de ontmoetingsruimte in de Protestantse Kerk, Koningin Julianaweg zuid 1 5684 VR Best.
Het telefoonnummer is  : 06 – 20810736.
Het e-mailadres is   : Antoniusinbeweging@gmail.com
De website is  : www.antoniusinbeweging.nl

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter  : de heer P. P. Stijntjes,

 

 

 

 

Administrateur : de heer P.A. Leemans

 

 

 

 

Secretaris: mevr. H. Crielaars – Thunnissen

 

 

 

 

Penningmeester: de heer A. Schoenmakers

 

 

 

 

PR – Bestuurlijke ondersteuning: mevr. A. Emmen

 

 

 

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal werkgroepen.

Het beleidsplan

In juli 2012 is een beleidsplan opgesteld. In deze publicatie volstaan we met het noemen van de belangrijkste onderdelen van dat beleidsplan : strategie, doelstelling, missie, werkzaamheden stichting, beleid en beheer.

Het bestuur heeft zich vanaf de oprichting van de stichting gericht op de (praktische) uitvoering van de noodzakelijke handelingen om de algemene doelstelling van de stichting te bereiken. Dit is in een stroomversnelling terecht gekomen nadat de stichting in april 2013 gedwongen is geweest om voor haar activiteiten uit te wijken naar andere locaties dan voorheen gebruikt werden. Gezien deze stormachtige ontwikkelingen is het bestuur voornemens in 2014 het beleidsplan – waar nodig – aan te passen.

Het beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting heeft twee parttime medewerkers in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Het salaris is in onderling overleg bepaald, gerelateerd aan salarissen die voor vergelijkbare functies gelden in het normale maatschappelijke verkeer en rekening houdende met opleiding en ervaring van onze medewerkers.

Verder zijn er binnen onze geloofsgemeenschap veel vrijwilligers actief voor uiteenlopende taken. Zij ontvangen geen beloning.

De doelstelling

De stichting heeft ten doel het samenleven van mensen te laten beantwoorden aan het evangelie van Jezus Christus en daartoe dit evangelie onder hen levend te houden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Om de doelstelling te realiseren zijn / worden de volgende activiteiten verricht:

• Wekelijkse viering op zondag met de geloofsgemeenschap;

• Wekelijkse (korte) viering op woensdag met de geloofsgemeenschap;

• Maandelijkse bijeenkomsten met ouders / verzorgers en hun kinderen;

• Viermaal per jaar een bijeenkomst met ouders / verzorgers en hun kinderen tot 6 jaar.

• Extra vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren;

• Doopvoorbereidingen (gesprekken ouders / verzorgers) en daarna verrichten van de Doop;

• Communievoorbereidingen met ouders / verzorgers en hun zoon / dochter en daarna aparte zondagdienst met eerste communicanten

• Huwelijksvoorbereidingen met stellen / kandidaten en daarna huwelijksvoltrekking;

• Uitvaartdienst verzorgen, na voorafgaand overleg over de inhoud met de nabestaanden;

• Het opstarten en onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen, voor zover passende binnen de algemene doelstelling van onze stichting;

• Organiseren van thema – avonden voor alle leden van geloofsgemeenschap of voor een specifiek deel daarvan (zoals jongeren, zieken, ouderen);

• Specifieke eenmalige of jaarlijkse activiteiten waar ook belangstellenden die geen lid zijn van onze geloofsgemeenschap welkom zijn (bijvoorbeeld de jaarlijkse kersttocht);

Financiële verantwoording

Financiële informatie 2017 lees hier

Financiële informatie 2016 lees hier

Financiële informatie 2015 lees hier

Informatie

Hiervoor kunt u terecht bij de penningmeester Ad Schoenmakers.