Het ontstaan van Antonius in Beweging

Stichting Geloofsgemeenschap H. Antonius, hoe is zij ontstaan.
Als reactie op de opdracht van het Bisdom dat, als gevolg van het gewijzigde beleid, verwoord in het document, “Groeien in geloof, geloven in groei”,  o.a. de Parochie van de H. Antonius te Best moest gaan fuseren, is een aantal ongeruste parochianen in het geweer gekomen.
In eerste instantie werd via een brief aan Pastores en kerkbestuur getracht deze ongerustheid te verwoorden en werd hen verzocht dit ook over te brengen bij het Bisdom.
Toen  duidelijk werd dat het ook de Pastores en het kerkbestuur niet zou lukken om de bisschop op andere gedachten te brengen hebben wij onszelf de vraag gesteld of wij dan bereid zouden zijn om de door het bisdom opgedragen lijn te volgen. En of wij onze eigen identiteit en daarmee ons gehele hebben en houwen opgeven.  Om zeker te zijn dat wij niet een individueel belang nastreefden hebben wij ons breed georiënteerd binnen de Parochie van de H. Antonius. Ons werd duidelijk dat wij een heel groot gedeelte van de parochianen als medestander konden beschouwen.
Om te bewerkstelligen dat wij als parochie, als het zou komen tot het opheffen van de parochie door het bisdom, een fundering zouden hebben waarop wij verder konden bouwen, hebben wij uiteindelijk met medeweten van Pastores en bestuur op 27 april 2012 de Stichting Behoud Parochie en Kerk H. Antonius opgericht.

Doel van de stichting was en is:
Het samenleven van mensen te laten beantwoorden aan het evangelie van Jezus Christus en daartoe dit evangelie onder hen levend te houden. De Stichting wil dit doel bereiken door medegelovigen in de gemeente Best te ondersteunen en enthousiast en betrokken te houden door hen gevraagd en ongevraagd informatie te geven en van advies te dienen. Daarnaast willen we de deskundigheid van talentvolle, actieve en kritische gelovigen op allerlei gebied (o.m. liturgie, catechese, diaconie en oecumene) ruimte geven en met die deskundigheid initiatieven aandragen en ontplooien, om op deze wijze samen Kerk te zijn. Ook willen we samenkomsten organiseren met betrekking tot deze onderwerpen in de ruimste zin van het woord.

De oprichters en bestuurders van deze stichting waren:  Piet Leemans ( voorzitter), Frank Wanders (secretaris) en Erik Rickelman (penningmeester).
Toen bleek dat behoud van de parochie alsmede het kerkgebouw niet meer realistisch was, hebben wij ons gefocust op behoud van de geloofsgemeenschap. Om die reden, en een aantal technische redenen, is de naam  van de stichting op 5 december 2012 veranderd in: Stichting geloofsgemeenschap H. Antonius.
Inmiddels is de stichting na het ontslag van Pastores en Kerkbestuur op 4 april 2013 volledig operationeel en kent zij een 600 tal leefeenheden die het gedachtegoed delen en de stichting financieel ondersteunen.
Gedreven door de dynamiek die de stichting en de gehele gemeenschap hebben en uitstralen wordt inmiddels de werknaam ”Antonius in Beweging” gehanteerd.
Per eind 2013 is het bestuur van de stichting overgedragen aan het voormalige kerkbestuur, inclusief enige kleine mutaties.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55239838 en is door de  belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en staat als zodanig geregistreerd onder nummer 83652.
Voor meer detail informatie zie ons verhaal