Preek van de week

Toen Hij was gaan zitten, nam Jezus het woord en zei:
‘Gelukkig die zachtmoedig en barmhartig zijn. Gelukkig
die hongeren naar gerechtigheid en vrede brengen, want
zij zijn kinderen van God.
(naar Matteüs 5,1-2,5-9)

overweging bij dit zondags evangelie


Gelukkig ben je als je vrede brengt – zegt God – en als je durft
opkomen voor gerechtigheid, ondanks tegenstand en onbegrip.
Gelukkig ben je als je met zachte moed, een warm hart blijft
schenken aan mensen in nood, en als je hen in mijn naam nabij
wilt zijn, zorgzaam en teder. Mijn vreugde zal ook jouw vreugde
worden, en mijn geluk jouw geluk. Ik zal jouw Vader zijn, en jij,
jij bent mijn kind, mijn oogappel, van wie Ik zielsveel hou.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*********************************************************

Jezus vertelt over zalig doen


De zaligsprekingen is het begin van Jezus’ Bergrede, het begin van zijn weg, zijn openbaar leven, zijn levensprogramma.
Jezus wil zijn toehoorders daarover vertellen. ‘Zalig’ kunnen we ook vertalen als;’Op de goede weg.’ Zijn oproep was,
om echt te doen wat je kunt doen, ook al ben je maar een heel eenvoudig mens, dat is de juiste weg. Jezus begon met
een hartverwarmende bevestiging van al die mensen die naar Hem kwamen luisteren, om mee te werken aan een nieuwe
wereld. Jezus roept de mensen van toen, maar ook van nu op, om gewoon zichzelf te blijven, en zich niet verheven te voelen
boven de anderen, maar een innerlijk evenwicht, om in onze wereld van ‘korte lontjes’ proberen rust te bewaren, en zich
niet laten meeslepen door de mening van anderen. Maar ook om een hart te hebben voor anderen, om medeleven te hebben
met medemensen, die het moeilijk hebben. Dan ben je voor Jezus een zalig en gelukkig mens. Zalige mensen, die dingen in hun
leven weten te erkennen, gewoon zichzelf blijven, en ook gelukkige mensen zijn. We zijn natuurlijk niet gevrijwaard tegen
verdriet, teleurstellingen of moeilijke momenten, het kan ieder overkomen, wie hij of zij ook is. Gelukkig zijn er in onze tijd,
ook nog zalige mensen, die fijne en meelevende mensen zijn, die iets uitstralen waar je warm van wordt. Zijn wij ook zalige
mensen in de gewone dingen van het leven? Durven we ook de weg van eenvoud, zachtmoedigheid en oprechtheid te gaan,
die Jezus ons voorging, naar een vreedzame en hartverwarmende samenleving ? Jezus vertelde op de berg van de zalig-
sprekingen:’Je bent op de goede weg, als je arm van geest bent, als rijkdom en bezit niet het einddoel van je leven is, maar
bereid bent te delen met mensen in nood die hongerig zijn en in ellende vertoeven. Je bent op de goede weg, als je verdriet
hebt om al het onrecht en kwaad in de wereld, en probeert daar iets aan te doen. Je bent op de goede weg, als je zachtmoedig
bent, als je geen kwaad met kwaad vergeldt, als je kunt vergeven en vergeten. Je bent op de goede weg, als je hongert en dorst
naar rechtvaardigheid, als je opkomt voor de mensenrechten. Je bent op de goede weg, als je barmhartig bent, als je meeleeft
met hen die in nood zijn, en hen hulp wilt bieden. Je bent op de goede weg, als je zuiver van hart bent, als je een ander mens
ziet die met zuivere liefde bemind kan worden. Je bent op de goede weg, als je vrede sticht, als je in goede verstandhouding
wilt leven met je medemensen. Je bent op de goede weg, als je iets onaangenaams kunt accepteren, omdat je van goede wil bent
en inzet voor rechtvaardigheid, ondanks tegenstand van anderen. De zaligsprekingen van Jezus, hebben vooral te maken met
onze houding naar anderen, om het welzijn van de ander, hoe je die gelukkig kunt maken. Er is helaas steeds meer oorlog en geweld,
beroving, bedrog, fraude, armoede en honger in onze wereld, en nog vele andere vormen van narigheid, maar er gebeuren gelukkig
ook goede dingen, door bijv. hulpverleners en gewone onopvallende mensen, die proberen toch de noden te verhelpen, het zijn de zalige
mensen waar Jezus over sprak in het evangelie van Matteüs. Jezus zal dan zeggen:’Proficiat, je zit op de goede weg!’, als we Jezus
blijven volgen in geloof, hoop en liefde.
(preken.be + Martien)
***********************************************************************************************************************

Werken aan betere wereld


Lieve Heer, U roept ons op om mee te werken aan een betere wereld,
van liefde, vrede en saamhorigheid, maar we zien voortdurend hoe
mensen vergeten worden. Ook wijzelf kunnen door gemakzucht en
eigenbelang, de aandacht en liefde voor armen, hongerigen en bedroefde
mensen verdringen. Wij bidden U:’Help ons te leven naar uw Zoon Jezus’
Blijde en Goede Boodschap, om zo te kunnen groeien, tot meer een beter
mens te worden, en uw Rijk werkelijkheid te laten worden, samen met
uw Zoon Jezus.’
****************************************************************

Dromen


Uw kind worden, en voor altijd bij U thuiskomen, ik droom er wel van, God,
maar ik besef ook dat die droom de inzet van heel mijn leven vraagt. Want
wanneer die verbondenheid met U, niet voelbaar is in alles wat ik zeg en doe,
verdien ik niet, dat U mijn Vader bent. Daarom wil ik U vragen, dat U mij helpt
‘arm van geest’ te worden, en mijn hart te laten vullen met de rijkdom van
uw aanwezigheid.
(Erwin Roosen)